"THE PAIN", A COMIC FOR "QUE HE HECHO YO!"


My comic, "The Pain", collaborating with the online publication QUE HE HECHO YO!. We publish every two weeks an illustration related to an specific topic. This week topic is "the most painful of the pains"

El meu còmic, "El dolor", col·laborant amb la publicació online QUE HE HECHO YO!. Publiquem cada dos setmanes una il·lustració relacionada amb un tema especific. El tema d'aquesta setmana és el "dolor més dolorós"

SOME PAGES OF THE CHILDREN STORY: TUFTY AND FRIENDS
Do you remember the ducks I was illustrating for "Tufty and Friends"? Finally I have two of the finished pages of this children story (page 2 and 3). The story is planned to be 11 pages long, and the text will be derived from the current Tufty the Tufted Duck educational resource provided to local primary schools by the Loch Leven.

By order:

Page 2 – showing the array of bird life on the loch as "Tufty and Friends" feed on fish, vegetation and aquatic invertebrates.


Page 3 – shows male and female tufted ducks pairing off, and females making their way to St Serf’s Island to nest amongst the exposed gull nests.

Recordeu els ànecs que estava il·lustrant per "Tufty and Friends"? Per fi tinc dos de les pàgines acabades d'aquest conte (pàgina 2 i 3). El conte tindrà 11 pàgines, i el text estarà extret de l'actual "Tufty and Friends", el recurs educatiu proporcionat a escoles primàries locals pel Loch Leven.

Per ordre:

Pàgina 2 – mostra els diferents ocells i ànecs que habiten el llag, com Tufty i els seus amics s’alimenten de peixos, vegetació i invertebrats aquàtics.

Pàgina 3 – Mostra el mascle i la femella “tufted” en l’aparellament. Les femelles que fan camí a L’illa de St Serf, plena de nius gavines.

THE BRAIN BAKE POSTER


THE BRAIN SALE is here! This is the poster I designed for the Bake Sale of Creative Cooking Society of the University of Dundee. The Brain Bake will take place at the Entrance of the Main Library of the University of Dundee, where you will find the best healthy food to feed your brain, specially designed to help you focus and study! Come on the 20th of March and choose your favourite!

LEAFLET FOR SKILL SHARE DUNDEEThis is the new A5 leaflet that I designed and illustrated for Skill Share Dundee (with the new remade logo). If you want to know more about WHO they are, WHAT they do, WHERE they are and much more, have a look at the leaflet! You will find more information by visiting their blog: Skill Share Dundee.

Aquest és el nou fullet A5 que he dissenyat i il·lustrat per a Skill Share Dundee (amb el nou logo). Si voleu saber més sobre qui són, que fan i on estan, llig el fullet! (encara que para molt lluny, però podeu agafar molt bones idees per a la terreta). Per a més informació visita el seu blog: Skill Share Dundee.

NEW CHARACTER FOR CHILDREN STORY


This is one of the main characters of a new children story that I am illustrating, written by the spanish writer Benjamin Mira. I can't reveal his name yet, but I can tell you something about him...He is a different dragon, clumsy, sensitive and very sweet. He will change the way that we see dragons, and the way we see ourselves. I can't wait to illustrate his adventures!

Aquest és un dels protagonistes del nou conte infantil que estic il·lustrant, escrit per l'escriptor valencià Benjamin Mira. No puc revelar-vos el seu nom encara, però us puc contar algo sobre ell...És un drac diferent, patòs, sensible i molt dolç. Estic segura que canviarà la manera en la que vegem als dracs, i com ens veiem a nosaltres mateixos. Amb moltes ganes d'il·lustrar les seves aventures!

NEW LOGO SKILL SHARE DUNDEE


I have remade the Skill Share old logo. I have changed lots of things, but keeping the structure and appearance of the original one. The new colours are more vibrant and pure, the wheel and the hand has been simplified and the arrows are clockwise and rounded. The new font is simpler, thicker and bigger. Can you see the differences?

He refet el logo antic de Skill Share. He canviat moltes coses, però conservant l'estructura i l'aparença del logo original. Els nous colors són més vius i purs, la roda i la mà has sigut simplificades i les fletxes ara miren al sentit de les agulles del rellotge i són més rodones. La nova font és més senzilla, grossa i més gran. Pots veure les diferències?

FINAL ILLUSTRATED TIMETABLE FOR THE SUSTAINABILITY JAM

And here you go! The final illustrated timetable for the Dundee Sustainability Jam 2013, less than one week to design together the difference using our creativity!

I ací teniu! L'horari final il·lustrat de la Jam de la Sostenibilitat de Dundee 2013, queda menys d'una setmana per a dissenyar junts la diferència de manera creativa!